HomeAvís legal

Avís legal

En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització d’aquest lloc web el qual queda a disposició dels usuaris d’Internet.

El lloc web ELSOLERAS.CAT ha estat creat i és titularitat de:

Nom: MANEL MARSAN SEGÚ
Adreça: CARRER NOU, 5 – EL SOLERÀS 25163
Email: correu@elsoleras.cat

D’ara endavant: ELSOLERAS.CAT

Aquesta web es regeix únicament i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d’entrar a la web per a la navegació pels continguts existents en ella.

 

OBJECTE. –La present web ha estat dissenyada per donar a conèixer als seus usuaris informació relacionada amb el poble del Soleràs (Les Garrigues – Catalunya – Espanya) donant-los l’oportunitat de conèixer informació i esdeveniments tant passats com futurs.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent tant de fonts internes d’ELSOLERAS.CAT, com d’informació facilitada per tercers, per la qual cosa només es respondrà pels continguts propis posats a disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus d’obligació entre ELSOLERAS.CAT i l’usuari.

 

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB.– A qui accedeix als continguts d’aquesta pàgina web, tant de la informació com dels serveis que es proposen, se li atribueix la condició d’usuari i, com a tal, accepta plena i sense reserves totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment d’accedir-hi, de manera que si no està d’acord amb el contingut d’aquesta, s’haurà d’abstenir de fer ús de la web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l’ordre públic, responent davant ELSOLERAS.CAT, o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. ELSOLERAS.CAT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.
La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe, amb el propòsit de donar informació sobre tot allò relacionat amb el poble del Soleràs. ELSOLERAS.CAT no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de l’esmentada informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.
ELSOLERAS.CAT ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en el lloc web de destí.
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, ELSOLERAS.CAT es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àries del lloc web que es puguin crear en el seu moment. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir-hi, l’Usuari s’haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.
L’usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. ELSOLERAS.CAT assignarà l’identificador seleccionat per l’Usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari.
L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de ELSOLERAS.CAT amb la brevetat més gran.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL.- L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en la pàgina web pertanyen a ELSOLERAS.CAT.
Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de ELSOLERAS.CAT o de tercers que han cedit el seu ús a la citada web. El contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.
Tots els drets de propietat intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no s’ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat del qual correspongui a ELSOLERAS.CAT, o a tercers.
La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut inclòs en la pàgina web queda autoritzada per a un ús propi i particular dins de l’àmbit del mateix poble del Soleràs.  Quant a l’ús públic, està permès sempre que se’n faci menció expressa de la procedència, però no així la venda, cessió, arrendament, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquest contingut, fora de l’esmentat al principi, sense prèvia autorització escrita del corresponent titular, que queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si s’escau, penalment, d’acord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.– L’activitat de ELSOLERAS.CAT es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa al poble, la seva gent, les activitats que s’hi fan, així com a rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació.

ELSOLERAS.CAT no es responsabilitza del mal ús que vostè pugui fer d’aquest lloc web.
ELSOLERAS.CAT no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de ELSOLERAS.CAT, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de ELSOLERAS.CAT, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ELSOLERAS.CAT hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, ELSOLERAS.CAT no assumirà cap responsabilitat sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. ELSOLERAS.CAT tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.
Pel que fa a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels enllaços establerts en aquesta, ELSOLERAS.CAT, no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció , obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les quals es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta.
Igualment, ELSOLERAS.CAT s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les quals es pugui tenir accés a través dels enllaços  establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.
En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, ELSOLERAS.CAT podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització d’aquests.

 

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ.– ELSOLERAS.CAT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web.
Així mateix, ELSOLERAS.CAT es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.– Les condicions d’accés i utilització del web WWW.ELSOLERAS.CAT es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el disposat en altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la Societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.
Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment d’aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
En compliment amb què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ELSOLERAS.CAT informa els usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat correspon a ELSOLERAS.CAT, sent la seva finalitat poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar i transmetre-informació dels serveis oferts per ELSOLERAS.CAT. Amb la remissió de les seves dades, vostè presta el seu consentiment exprés perquè ELSOLERAS.CAT pugui dur a terme el tractament automatitzat.
Les seves dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat ELSOLERAS.CAT, com a responsable del fitxer, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
ELSOLERAS.CAT procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per a realitzar una consulta o remetre una sol·licitud, alguns dels quals són necessaris per a atendre adequadament les mateixes. L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. L’informem que l’adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre-li informació dels serveis oferts per ELSOLERAS.CAT i informar de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin.
La nostra pàgina web no utilitza “cookies” o galetes informàtiques ni altres mitjans tècnics que ens permetin identificar a usuaris en concret, però per a més informació sobre l’ús que es fa de les cookies, accedeixi a l’apartat “política de cookies“.

Avís de cookies

Aquesta Web utilitza cookies per què tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el consentiment per l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra POLÍTICA DE COOKIES. Piqueu "Aceptar"

ACEPTAR
Aviso de cookies